Okt 21, 2019.

Smjernice za praktičnu primjenu Etičkog kodeksa novinara i novinarki Crne Gore

Prepoznajući ulogu medija u interpretaciji i kreiranju stavova javnog mnjenja, uočena je ozbiljna potreba za razvijanjem dijaloga o odgovornom izvještavanju medija. S obzirom na konstantni rast stepena digitalizacije društva i razvoj novih tipova medija, ovaj dijalog će vremenom biti sve potrebniji. Pred vama su Smjernice za praktičnu primjenu Etičkog kodeksa novinara i novnarki Crne Gore koje mogu poslužiti kao putokaz za sve koji su dio medijskog biznisa ili su samo zainteresovani za medije i novinarstvo.

Ovakva situacija je pogotovo primjetna kroz širenje tzv. lažnih vijesti (fake news), koje su oličene u namjernim dezinformacijama (disinformation), zlonamjernim informacijama (malinformation) i nenamjernim pogreškama i u izvještavanju učinjenim usljed propusta ili nepažnje (misinformation).

Etički kodeks novinara i novinarki Crne Gore je skup pravila koji bi trebao da predstavlja branik ovakvim dešavanjima.

Stoga, želja tima projekta „Bavimo se etikom i lažnim vijestima“ je bila da okupi novinare iz različitih crnogorskih medija koji bi radili na pisanju smjernica za primjenu.

Smjernice su kreirane od strane novinara (njih 12) i za novinare. Dodatno, vjerujemo da će zbirka tekstova biti interesantno štivo i za one koji novinarstvom tek žele da se bave (riječ je, prije svega o studentima), kao i za širu čitalačku publiku.

Ova publikacija nije predviđena da služi kao set pravila koje treba striktno poštovati, već više kao kolekcija svakodnevnih dilema sa kojima se novinari susrijeću u svom radu. Autori su na primjerima iz sopstvene prakse pokazali kako su neke od tih dilema riješili na pravilan način, ali treba uzeti u obzir da je dio autora bio samokritičan – oni su istakli i sopstvene greške u izvještavanju, te ukazali na to kako se od tih grešaka zaštititi i preduprijediti ih.

Smjernice ne pružaju definitivne odgovore na etičke dileme i izazove, već su prije svega putokaz za sve koji su dio medijskog biznisa ili su samo zainteresovani za medije i novinarstvo.

Autori su se bavili širokom lepezom tema: izvještajima koji su vezani za ubistva i druge oblike nasilja,, maloljetničku delinkvenciju, ekonomske teme itd. Istovremeno, tekstovi rasvjetljavaju izazove sa kojima se novinari susrijeću radeći u različitim tipovima medija – od štampanih, preko radija i TV pa sve do online medija.

Treba naglasiti činjenicu da veliki dio autora dolazi iz lokalnih medija, što predstavlja dodatnu vrijednost projekta.

Na koncu, tekstovi se bave dešavanjima koji se prostiru u vremenskom domenu od gotovo trideset godina – od AB revolucije do tekstova sačinjenih 2019. godine.

Ovdje možete preuzeti Smjernice-za-praktičnu-primjenu-Etičkog-kodeksa-novinara-i-novnarki-Crne-Gore Download PDF